S.N. Title Division Date Download
1 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धीे सूचना ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धीे सूचना ।

Administrative Division

Jun 5, 2021

zip
2 स्नातकोत्तर शोध सहयोग २०७७/७८ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
3 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Faculty Research Grant 2077/78 Short list)
Faculty Research Grant 2077/78 Short list

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
4 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Faculty Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule)
Faculty Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule

Research Division

Jun 4, 2021

PDF
5 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant 2077/78 Result Notice)

Research Division

May 27, 2021

PDF
6 कोभिड–१९ मा आधारित सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant in Response to COVID 19 Result Notice)
1. Collab...

Research Division

May 27, 2021

PDF
7 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८लघु सूची (Collaborative Research Grant 2077/78 Short list)
Collaborative Research Grant 2077/78 Short list

Research Division

May 6, 2021

PDF
8 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule)
Collaborative Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule

Research Division

May 6, 2021

PDF
9 एम्.फिल. शोधग्रन्थ तयारी सहयोगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Apr 13, 2021

PDF
10 नियमित अनुदानका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना ।
नियमित अनुदानका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना । 

Administrative Division

Apr 6, 2021

PDF