Result

. वरिष्ठ सहायक पदको खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धामा सफल उमेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना (२०८०।०६।१०)

. बिज्ञापन न.  १-४/७९-८०  प्रशासन सेवा  सामान्य /लेखा समूह वरिस्ठ सहायक पद सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (खुला तथा समाबेशी) को लिखित परिक्षा को नतिजा

बढुवा सिफारिस गरियको सूचना (२०८०/०३/१४)

स्वीकृत नामावली (प्रशासन)२०८०

स्वीकृत नामावली (लेखा)२०८०

बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना (2080)

१ . बढुवा सिफारिस गरिएको सूचना

२ . दरखास्त स्वीकृत नामावली

३. लिखित परीक्षाको नतिजा

४. लिखित परीक्षामा सफल उमेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना (उप निर्देशक)

५. लिखित परीक्षामा सफल उमेदवारहरुको दोस्रो चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना (सहायक निर्देशक तथा बरिष्ठ सहायक)

६.  उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक पदको खुला, आन्तरिक र समावेशी प्रतिस्पर्धामा सफल उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।

  1. Result (उपनिर्देशक)
  2. Result (सहायक निर्देशक - आन्तरिक)
  3. Result (सहायक निर्देशक - खुला र समावेशी)

५. बरिष्ठ सहायक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धामा सफल उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना