गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तथा मानकहरु लागू हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

PDF

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा  प्रत्यायन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तथा मानकहरु लागू हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।