S.N. Title Division Date Download
1 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

Research Division

Jul 9, 2021

PDF
2 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना

Research Division

Jul 7, 2021

PDF
3 मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना
मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना

Administrative Division

Jul 6, 2021

PDF
4 अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई स्थापना / सुदृढीकरण सहयोग सम्बन्धी सूचना
अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाई स्थापना / सुदृढीकरण सहयोग सम्बन्धी सूचना ।

Research Division

Jul 1, 2021

PDF
5 फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना
Please click the link below to download award acceptance letter and agreement draft

Research Division

Jul 1, 2021

PDF
6 शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 1, 2021

N/A
7 स्थलगत/भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
स्थलगत भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

N/A
8 आ.ब. २०७७/७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना
आ.ब. २०७७ ७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

PDF
9 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.ब. २०७/७७८ को भौतिक विकास अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.ब. २०७७७८ को भौतिक विकास अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 21, 2021

PDF
10 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (व्यवस्थापन क्लष्टर)
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना 

Research Division

Jun 14, 2021

PDF