S.N. Title Division Date Download
1 विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना । (Call for Proposal on Establishment of University Incubation Center)
Guidelines for Establishing Incubation Center at Universities 2080

Research Division

Jun 4, 2023

PDF
2 विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका लागि सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७९/८० लघु सूची । (Collaborative Research Grant for Research Centers of Universities 2079/80)
Collaborative Research Grant for Research Centers of Universities 2079/80

Research Division

Jun 2, 2023

PDF
3 Invitation for Sealed Quotation
Invitation for Sealed Quotation

General Administration Division

Jun 1, 2023

PDF
4 विशेष अनुसन्धान प्रयोगशाला सहयोग सम्बन्धी सूचना । Specialized Research Laboratory Support 2079/80
Specialized Research Laboratory Support 2079/80

Research Division

Jun 1, 2023

PDF
5 सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना   

General Administration Division

May 31, 2023

PDF
6 Letter of Intention to award
Letter of Intention to award

General Administration Division

May 31, 2023

PDF
7 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

UGC

May 28, 2023

PDF
8 Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
9 Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
10 Form for Extended Performance Based Funding
Form for Extended Performance Based Funding 

UGC

May 26, 2023

PDF