कम्प्युटर दक्षता परिक्षण र अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना।

कम्प्युटर दक्षता परिक्षण र अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना।