S.N. Title Division Date Download
1 अपाङ्गगता भएका, दलित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला बिद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति आब्हान सम्बन्धी सूचना ।
अपाङ्गगता भएका, दलित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला बिद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । सूचना र आवेदन फाराम ।

Administrative Division

Jun 6, 2022

zip
2 सहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका छोराछोरीहरुहरुलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति आब्हान सम्बन्धी सूचना ।
सहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका छोराछोरीहरुहरुलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति आब्हान सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा आवेदन फाराम ।

Administrative Division

Jun 6, 2022

zip
3 समकक्षी परीक्षणको कार्यमा सहभागीताका लागि विज्ञ सूचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।
समकक्षी परीक्षणको कार्यमा सहभागीताका लागि विज्ञ सूचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

Jun 3, 2022

PDF
4 शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिमका लागि क्याम्पस प्रमखहरु छनोट गरिएको सूचना ।
शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिमका लागि क्याम्पस प्रमखहरु छनोट गरिएको सूचना ।

Administrative Division

Jun 2, 2022

zip
5 विश्वविद्यालय-समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम संचालनका लागि उच्च शैक्षिक संस्थाहरु छनाैट गरिएको सूचना ।
विश्वविद्यालय-समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम संचालनका लागि उच्च शैक्षिक संस्थाहरु छनाैट गरिएको सूचना ।

Administrative Division

May 26, 2022

6 Re-invitation for Sealed Quotation
Re-invitation for Sealed Quotation

Administrative Division

May 20, 2022

PDF
7 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सूचना ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

May 18, 2022

N/A
8 भ्रमण अनुदान सम्बन्धी सूचना ।
भ्रमण अनुदान सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

May 18, 2022

N/A
9 छोटो अवधिका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता गर्ने सम्बन्धमा ।
छोटो अवधिका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता गर्ने सम्बन्धमा ।

Administrative Division

May 5, 2022

zip
10 MPhil Fellowship 2078/79 Award Notice दर्शनाचार्य वृत्ति २०७८/७९ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
MPhil Fellowship 2078/79

Research Division

Apr 28, 2022

PDF