S.N. Title Division Date Download
1 Request for Expressions of Interest (Notice and TOR for Fiduciary Review)
Request for Expressions of Interest (Notice and TOR for Fiduciary Review)

Administrative Division

Jul 1, 2022

PDF
2 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७८/७९ लघु सूची (Collaborative Research Grant 2078/79 Short list)
Collaborative Research Grant 2078/79 Short list

Research Division

Jun 29, 2022

PDF
3 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant 2078/7( Proposal Presentation Schedule)
Collaborative Research Grant 2078/7( Proposal Presentation Schedule

Research Division

Jun 29, 2022

PDF
4 विशेष अनुसन्धान प्रयोगशाला सहयोग सम्बन्धी सूचना । Specialized Research Laboratory Support 2078/79
Specialized Research Laboratory Support 2078/79

Research Division

Jun 28, 2022

PDF
5 नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची प्रकाशित गरिएकाे सूचना ।
नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची प्रकाशित गरिएकाे सूचना ।

Administrative Division

Jun 27, 2022

zip
6 सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।
सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

Jun 15, 2022

PDF
7 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ. व. २०७८।७९ का लागि नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ. व. २०७८।७९ का लागि नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

Jun 15, 2022

zip
8 सहीद तथा द्वन्द्वपीडित कोटामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुको दोस्रो किस्ता रकम निकाशाका लागि प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
सहीद तथा द्वन्द्वपीडित कोटामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुको दोस्रो किस्ता रकम निकाशाका लागि प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Administrative Division

Jun 10, 2022

zip
9 सहीद तथा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा संशोधन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।
सहीद तथा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचनामा संशोधन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

Administrative Division

Jun 10, 2022

PDF
10 MPhil Research Support 2078/79 Award Notice दर्शनाचार्य शाेध सहयाेग २०७८/७९ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना
दर्शनाचार्य शाेध सहयाेग २०७८/७९ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Jun 9, 2022

PDF