S.N. Title Division Date Download
1 उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई ‘नेशनल रजिष्ट्री’ मा दर्ता हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई ‘नेशनल रजिष्ट्री’ मा दर्ता हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Link :  

Administrative Division

Aug 1, 2022

PDF
2 भौतिक विकास अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
भौतिक विकास अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 29, 2022

PDF
3 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना [शिक्षा क्लष्टर] Small RDI Grant Presentation Schedule [Education Cluster]
Small RDI Grant Presentation Schedule [Education Cluster]

Research Division

Jul 28, 2022

PDF
4 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना [विज्ञान तथा प्रविधि क्लष्टर] Small RDI Grant Presentation Schedule[Science & Technology Cluster]
 Small RDI Grant Presentation Schedule[Science & Technology Cluster]

Research Division

Jul 26, 2022

PDF
5 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना [स्वास्थ्य विज्ञान क्लष्टर] Small RDI Grant Presentation Schedule[Health Science Cluster]
Small RDI Grant Presentation Schedule[Health Science Cluster]

Research Division

Jul 26, 2022

PDF
6 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७८/७९ लघु सूची (Small RDI Grant 2078/79 Shortlist)
Small RDI Grant 2078/79 Shortlist

Research Division

Jul 24, 2022

PDF
7 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य विज्ञान क्लष्टर) PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule (Health Science)
 PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule (Health Science)

Research Division

Jul 22, 2022

PDF
8 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७८/७९ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (शिक्षा क्लष्टर) PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule (Education)
PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule [Education Cluster]

Research Division

Jul 20, 2022

PDF
9 NOTICE regarding Deferal of LOI Acceptance for short duration.JPG

UGC

Jul 18, 2022

N/A
10 Collaborative Research Grant 2078-79 Result Notice

UGC

Jul 17, 2022

PDF