S.N. Title Division Date Download
1 भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत फर्निचर खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि संरचना विकास कार्यक्रम, उपकरण खरिद र पुस्तक खरिदका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत फर्निचर खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि संरचना विकास कार्यक्रम, उपकरण खरिद र पुस्तक खरिदका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी...

UGC

Jul 22, 2024

2 अन्तिम नामावलि प्रकाशन सम्बन्धमा।
लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ ब्याचमा भर्ना भै अध्ययन पुरा गरेका  एग्रीकल्चर र इन्जिनियरिङ तर्फका जनशक्तिलाई राष्ट्रिय प्रविधिक सेवामा खटाउने शैक्षिक संस...

Planning, Monitoring and Evaluation Division

Jul 15, 2024

PDF
3 भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्न गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्न गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

UGC

Jul 15, 2024

N/A
4 आ.व २०८०।८१ को स्नातक तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
आ.व २०८०।८१ को स्नातक तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना

UGC

Jul 10, 2024

PDF
5 आ.व २०८०।८१ को स्नातकोत्तर तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
आ.व २०८०।८१ को स्नातकोत्तर तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना

UGC

Jul 10, 2024

PDF
6 आ.व २०८०।८१ मा छात्रवृत्तिको नतिजा उपर पुनरावलोकन आवेदन पेश गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति छनोट सम्बन्धी सूचना
आ.व २०८०।८१ मा छात्रवृत्तिको नतिजा उपर पुनरावलोकन आवेदन पेश गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति छनोट सम्बन्धी सूचना

UGC

Jul 10, 2024

PDF
7 राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्तिको विवरण (बिषयः अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ) ।
राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्तिको विवरण (बिषयः अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ)  ।

Planning, Monitoring and Evaluation Division

Jul 8, 2024

PDF
8 3rd Regular Grants Result Notice
3rd Regular Grants Result  Notice

UGC

Jul 7, 2024

PDF
9 2nd Physical Grants Result Notice
2nd Physical Grants Result Notice

UGC

Jul 7, 2024

PDF
10 राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्ति सम्बन्धि सूचना ।
राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्ति सम्बन्धि सूचना ।

Planning, Monitoring and Evaluation Division

Jul 7, 2024

PDF