Scholarship Result

१ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुक्त कमलरी वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

२ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुस्लिम महिला वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

३ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत शहीद तथा द्वन्दपीदित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

४ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत अपाङ्ग वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

५ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

६ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

७ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

८ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत दलित वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली

९ आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तहमा अध्यनरत विपन्न तथा दलित वर्ग अन्तर्गत समता छात्रवृत्ति (Equity Scholarship)का लागि छनोट भएका विद्यार्थीहरुको नामावाली